23 juni – Kick-off Innovatienetwerk MIND

28 juni – Stakeholdersmeeting Energie

29 juni – Greenboard

29 juni – De Gelukkige Stad

29-30 juni – ERIAFF – Feeding the cities and Greening the cities

3 juli – Tweede arenasessie Roadmap Next Economy Greenport

3 september – Ride for the Roses

4 september – Derde arenasessie Roadmap Next Economy Greenport

8 september – Healthy Food Congress

9 t/m 12 september – Espen Congress on Clinical Nutrition & Metabolism

5 oktober – Greenboard

9-19 oktober – Dutch Agri Food Week

13 november – Vierde arenasessie Roadmap Next Economy Greenport

Ambassadeur aan het woord

Adri Bom-Lemstra

Adri Bom-Lemstra

Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland

“De modernisering van de glastuinbouw staat voor de provincie Zuid-Holland hoog op de agenda. Met de energietransitie en een veranderende markt zullen we het in de Greenports echt anders en beter moeten gaan doen. Bedrijfsleven voorop, maar samen met overheden en kennisinstellingen. De komende periode dus stevig de schouders eronder om deze economische topsector niet alleen te behouden, maar ook te versterken. Dat is niet alleen nodig, het is ook mogelijk. U kunt op mij rekenen!”

Greenport in beeld

 

Schoon water is essentieel voor mens en milieu. De tuinbouw werkt daarom hard aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Doel is de ontwikkeling van een duurzame teelt als randvoorwaarde om productie te behouden en het ontwikkelen van kennis en techniek.
De GreenportWO heeft de ambitie dat in 2027 geen emissie meer is van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar water en bodem is. In 2030 wordt al het restwater wordt gezuiverd en hergebruikt, vinden meer gewasgerichte watergiften plaats en heeft de tuinbouw goede oplossingen voor ondergrondse wateropslag.

Samenwerken

Greenport Westland-Oostland is een zogenoemde triple helix-organisatie. Drie partijen – ondernemers, overheden en kennisinstellingen – werken samen aan een duurzame en vitale toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Samenwerken zit dus in onze genen.

De Greenport zoekt actief verbindingen met stakeholders: binnen én buiten de regio; binnen én buiten de tuinbouw. Dat doen we vanuit de gedachte dat je samen verder komt, dat ieder zijn of haar kennis en kunde heeft en dat welbegrepen eigenbelang de basis kan zijn van een bestendige samenwerking.

Categorieën

Greenport Westland-Oostland heeft de ambitie in 2030 mondiale tuinbouwkern te zijn van voedselvoorziening, gezondheid & geluk.

Pin It on Pinterest